Artist: Emily Frankoski

Medium: Alternative Photography

Size: 12×12